Ciutadans i ciuitadanes com tu!

PEL DRET A VOT DE LES PERSONES ESTRANGERES

Ciutadans i ciutadanes com tu!

Pel dret de vot de les persones estrangeres

Ens trobem a l’inici d’un any atapeït de convocatòries electorals que posaran sobre la taula de manera fefaent la manca de qualitat democràtica d’una societat que exclou una part molt important de persones que en formen part de les decisions que afecten la seva vida quotidiana. En aquest sentit, tot i que prop del 15 % de la població catalana són persones estrangeres de diverses procedències, la realitat és que gran part d’aquestes dones i homes no podran exercir o veuran limitat el seu dret de vot en les properes convocatòries electorals.

Malauradament, des de sempre la política d’estrangeria que s’ha dut a terme a l’Estat espanyol s’ha limitat a entendre el fet migratori com una qüestió de gestió de fluxos o de control de fronteres, com el fets recents a Ceuta i Melilla o la polèmica dels CIE posen de manifest. Aquesta centralitat dels aspectes juridico-administratius en relació amb el fet migratori ha relegat a un segon terme la promoció de les polítiques d’acollida de la immigració, d’igualtat d’oportunitats, de lluita contra la discriminació laboral o de foment de la participació sindical, social i política.

 

Des de sempre hem denunciat que és èticament, socialment i políticament inacceptable aquest enfocament restrictiu del fet migratori que posa en perill la convivència i la cohesió social de la nostra societat i deixa fora de joc milers de persones estrangeres en situació administrativa regular. Aquestes persones, tot i que contribueixen amb el seu treball al creixement de la nostra societat i paguen els seus impostos, veuen com se’ls nega el dret a exercir plenament la seva condició de ciutadans: el dret de vot, el dret a escollir i ser escollit, en definitiva, el seu dret a opinar sobre les polítiques que els afecten. 

 

Des de quina lògica democràtica es pot acceptar deixar fora del sistema de representació democràtica una part considerable de la població catalana? Considerem que ens trobem davant d’una qüestió de salut democràtica, on la paraula clau és la ciutadania i les polítiques que la desenvolupen, que han de garantir la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació, la convivència i la cohesió social, però també el ple reconeixement del dret de vot. Es tracta d’una conquesta democràtica decisiva i amb un alt contingut simbòlic: no es pot parlar de democràcia ni d’autèntica integració si és nega el dret de vot a una part de la població. 

           

Des d’aquest punt de vista, considerem que la participació de les persones immigrades en tots els àmbits de la societat, però especialment la seva participació política –que té la màxima expressió en l’exercici democràtic del dret de vot- segueix sent encara el principal repte d’una política radicalment diferent en la integració social de les persones immigrades. 

 

És per això que fem una crida a les diferents forces polítiques per dur a terme les actuacions necessàries per estendre el dret de participació en les eleccions democràtiques –és a dir, el dret a escollir i a ser escollit- a les persones estrangeres residents al nostre país. Però també volem fer extensiva aquesta crida al conjunt de la societat civil perquè se sumi a aquesta demanda. 

 

En aquests moments en què des de diferents àmbits socials es planteja la necessitat de repensar quin model d’estat i de país volem, i d’engegar un procés constituent que comporti un canvi a favor d’un model social, econòmic i polític igualitari i participatiu, considerem que és imprescindible posar en el centre del debat el concepte de plena ciutadania-vinculada a la residència i no pas a la nacionalitat-, perquè no es pot concebre una societat que es pugui considerar plenament democràtica sense la plena igualtat de tots els seus membres.

 

Barcelona, 05 de maig de 2015

Desktop Site

Plataforma pel dret al vot de les persones estrangeres  Tots els drets reservats